طراحی سایت

سایت معمولی 30 Elérhető

هاست 1024 مگابایتی کشور آلمان
ssd
ssl
آپتایم99/99%
دامنه رایگانir
نصب انواع اسکرپپت و ماژول
نصب 5 عدد قالب با موضوع سایت

R150,000ریال
havonta
R900,000 Beállítási díj
Rendelés
سایت برنزی 27 Elérhető

هاست 1024 مگابایتی کشور آلمان
ssd
ssl
آپتایم99/99%
دامنه رایگانir یا com
نصب انواع اسکریپت و ماژول
نصب 10 عدد قالب با موضوع سایت

R200,000ریال
havonta
R1,800,000 Beállítási díj
Rendelés
سایت طلایی 28 Elérhető

هاست نامحدود کشور آلمان
ssd
ssl
آپتایم99/99%
دامنه رایگانir یا com
نصب انواع اسکریپت و ماژول
نصب 10 عدد قالب با موضوع سایت
انجام سئو

R300,000ریال
havonta
R6,000,000 Beállítási díj
Rendelés